Sevgili okuyucularımız, geçit hakkı, taşınmaz mülkiyetini sınırlayan bir

İrtifak hakkı olmakla birlikte, özünü komşuluk hukukundan alır; taraflar

Arasında sözleşme ile kurulabileceği gibi, tarafların aralarında anlaşma

Sağlayamamaları halinde dava ile de kurulabilir. Ülkemizde arsa ve tarla

Sahiplerinin en çok yaşadığı sorunlardan birisi de tarlasından genel yola

Çıkan bir yol bulunmamasıdır. Bu gibi durumlarda komşu taşınmaz

Malikinden geçit hakkı talep edilebilir.

Taşınmazından geçit hakkı talep edilen komşu arsa maliki, geçit irtifakı

Kurulmasına rıza göstermezse ne olacaktır? Bu hafta yazımızda bu

Sorunun yanıtlarını ayrıntılı olarak ele alacağız.

Geçit Hakkı, Medeni Kanunumuzun 747. maddesinde düzenlenmiş olup,

Genel yola çıkmak için yeterli yolu bulunmayan taşınmaz malikinin,

Komşu taşınmaz malikinden, genel yola çıkan bir geçit talep etmesini

İfade etmektedir. Burada kanun maddesinde belirtilen genel yoldan

kasıt, yetkili makamlarca kamudan her bir bireyin tek başına

Yararlanmaya yetkili olduğu yollardır.

Taşınmazından geçit hakkı talep edilen komşu arsa maliki, geçit irtifakı

kurulmasına rıza göstermezse Geçit Hakkı Davası açmak gerekecektir.

• Aleyhine geçit irtifakı davası olan taşınmaz tapulu bir taşınmaz

olmalıdır.

• Geçit Hakkı kurulmasını talep edenin taşınmazının genel yola

Bağlanacak geçidi olmamalı veya yetersiz olmalıdır.

Dava, yüklü taşınmazın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesinde

açılmalıdır. Bu davalarda yetki, dava konusunun taşınmazın aynına

ilişkin olması sebebiyle kesindir.

Geçit İrtifakı ( Yol Hakkı ) talep edenin geçit ihtiyacı değerlendirilecek ve

yüklü taşınmaza en az zarar verecek şekilde geçit kurulacaktır. Bilirkişi

marifetiyle geçidin geçeceği yer tespit edilecek ve yüklü taşınmaza zarar

vermemek amacıyla geçit asgari boyutlarda olacaktır.

Geçidin yapılması ve masrafları geçit hakkı talep eden taşınmaz

malikine aittir

.GEÇİT HAKKI DAVASINDA DELİLLER

Geçit hakkı talep eden taşınmaz maliki bu davada;

- Tapu kayıtları,

- Kadastro tespit tutanakları,

- Çaplı kroki,

- Geniş çaplı pafta,

- İmar planı krokisi,

- Mahalli bilirkişi listesi ve keşif,

Delillerine başvurulmalıdır.

 Av.Berna Hacıoğlu

Instagram:avbernahcoglu

Twitter :avbernahcoglu